Planetære Grænser

Hvad er planetære grænser?

Som arkitekter og byggerådgivere spiller vi en afgørende rolle i udviklingen af en bæredygtig fremtid. En central del af vores arbejde er at tage højde for planetære grænser, som er et koncept, der hjælper os med at forstå og respektere de naturlige begrænsninger, vores planet har. Planetære grænser er en ramme udviklet af forskere for at identificere de kritiske miljømæssige faktorer, der er afgørende for opretholdelsen af en stabil og sund planet.

Planetære grænser repræsenterer de niveauer af nøgleparametre i jordens systemer, som ikke bør overskrides, hvis vi ønsker at undgå uoprettelig skade på miljøet og klimaet. Konceptet blev først præsenteret af Johan Rockström og Will Steffen fra Stockholm Resilience Centre i 2009 og har sidenhen vundet bred anerkendelse som en vigtig retningslinje for global bæredygtighed.

Ni planetære grænser

Ifølge den seneste forskning er der ni planetære grænser, vi skal være opmærksomme på:

 1. Klimaforandringer: Opvarmning af planeten bør holdes under 1,5-2 °C for at undgå katastrofale konsekvenser som smeltende iskapper, stigende havniveauer og ekstreme vejrforhold.

 2. Biodiversitet: Tabet af arter og mangfoldighed af liv på jorden bør begrænses for at bevare økosystemernes stabilitet.

 3. Oceanernes sundhed: Forurening, overfiskeri og havforsuring bør undgås for at beskytte de marine økosystemer og deres evne til at regulere klimaet.

 4. Nedbrydning af ozonlaget: Niveauet af ozonnedbrydende stoffer bør reduceres for at beskytte os mod skadelige UV-stråler fra solen.

 5. Indvirkning på landoverfladen: Bevaring af skove, vådområder og andre naturlige habitater er afgørende for at opretholde jordens frugtbarhed og forhindre ørkendannelse.

 6. Søer og vandløb: Forurening og overdreven vandforbrug skal minimeres for at bevare ferskvandsressourcer.

 7. Kemisk forurening: Mængden af giftige stoffer i miljøet skal reduceres for at beskytte menneskers sundhed og økosystemer.

 8. Luftforurening: Koncentrationen af skadelige partikler i luften bør begrænses for at sikre ren luftkvalitet.

 9. Næringsstofbelastning: Overdreven anvendelse af gødning og forurening fra landbrugsaktiviteter bør mindskes for at undgå skadelige algeopblomstringer og iltsvind i havene.

Byggeri og planetære grænser

Som arkitekter og byggerådgivere har vi mulighed for at gøre en positiv forskel ved at tage hensyn til planetære grænser i vores projekter. Dette kan opnås gennem:

 1. Bæredygtigt design: Integrering af bæredygtige materialer, energieffektive løsninger og genanvendelse af ressourcer i vores bygninger og infrastrukturer.

 2. Klimavenlige konstruktioner: Reducering af CO2-aftrykket i byggeprocessen ved at anvende miljøvenlige teknologier og metoder.

 3. Bevaring af natur og biodiversitet: Designe bygninger med respekt for eksisterende naturlige omgivelser og skabe grønne områder for at fremme biodiversitet og økosystemer.

 4. Cirkulær økonomi: Fremme principperne om cirkulær økonomi ved at skabe bygninger, der kan demonteres og genbruges ved livets ende.

Vores engagement i bæredygtighed

Som DGNB-konsulenter og aktive deltagere i Rådet For Bæredygtigt Byggeri er vi forpligtet til at styrke vores kompetencer og fortsætte med at være på forkant med udviklingen inden for bæredygtigt byggeri. Vores deltagelse i initiativer som sponsorchip af Fremad Amager viser vores engagement i lokalmiljøets sundhed og trivsel.

Lad os fortsætte med at gøre en positiv forskel i byggebranchen ved at respektere planetære grænser og arbejde hen imod en mere bæredygtig fremtid.

 

Vigtige kilder og links:

 1. Stockholm Resilience Centre: https://www.stockholmresilience.org/

 2. Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., et al. (2009). “A safe operating space for humanity.” Nature, 461(7263), 472-475.

 3. Planetary Boundaries – Explained: https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html

 4. Rådet For Bæredygtigt Byggeri: [Indsæt link til organisationens hjemmeside]

 5. Fremad Amager: [Indsæt link til foreningens hjemmeside]

Vi opfordrer alle vores læsere til at lære mere om planetære grænser og arbejde sammen om at skabe en bæredygtig fremtid.